Huisregels | House rules | Hausordnung | Règlement

Huisregels

Corona-beleid: Om veiligheid voor iedereen te garanderen moet je je houden aan de op dat moment geldende richtlijnen omtrent Corona. Je mag het hotel enkel betreden indien je geen symptomen (hoesten, neusverkoudheid, koorts boven 38 graden en/of benauwdsheidsklachten) hebt of hebt gehad in de afgelopen 24uur. Voor alle actuele geldende corona maatregelen klik hier

Roken: Alle kamers en openbare ruimte in het gehele hotel zijn rookvrij. Er mag daarom niet gerookt worden op de kamers, ook uit het raam roken is niet toegestaan. Het overtreden van dit rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van minimaal €150.

Alcohol en (soft)drugs: Alcohol misbruik en handel in en gebruik van (soft)drugs zijn verboden. GuestHouse Hotels hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Geluidsoverlast: Gelieve geen lawaai te maken tussen 23:00 en 07:00. GuestHouse Hotels hanteert hierbij een zero tolerance beleid.

Vernielingen: Het toebrengen van schade en ontvreemden van de kamer en/of hotel inventaris zal in rekening worden gebracht bij de veroorzaker en hoofdelijk aansprakelijke persoon.

Huisdieren : Met uitzondering van hulphonden worden huisdieren niet toegestaan.

Noodalarm: Indien je het noodnummer hoort, volg je de instructies die beschreven staan op het vluchtplan in uw kamer. In geval van een vals noodalarm, opzettelijk veroorzaakt door een hotelgast, zal de eventuele gevolgschade verhaald worden op de desbetreffende persoon.

Naleving huisregels: GuestHouse Hotels is gerechtigd je het hotel te laten verlaten bij het niet naleven van de huisregels.

GuestHouse Hotels stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele diefstal of verlies van jouw persoonlijke eigendommen.

https://www.khn.nl/uvh-nl

Annuleringsvoorwaarden

Flexibel tarief

Fully Flexible, kan tot 24 uur voor aankomst kosteloos worden geannuleerd. Bij annuleringen 24 uur voor aankomst wordt 100% in rekening gebracht. Op de dag van aankomst houden we de kamer tot 18 uur voor je vast. Om je boeking te garanderen vragen we je je creditcard gegevens via de online check-in door te geven. Per persoon rekenen wij € 3 p.p.p.n. toeristenbelasting.

Betaal nu en bespaar geld tarief

Boek ons niet-restitueerbare tarief en bespaar geld! 100% van de reserveringskosten zullen van jouw creditcard worden afgeschreven. Om je boeking te garanderen vragen we je je creditcard gegevens via de online check-in door te geven. Bij een annulering, no-show of wijziging ontvang je geen terugbetaling. Heb je geen creditcard? Dan vragen we je het totale bedrag direct over te maken naar NL78 RABO 0318 0272 16 ten name van Hotel de Kroon Kaatsheuvel BV. Per persoon rekenen wij € 3 p.p.p.n. toeristenbelasting.

House rules

Corona-policy: : To ensure safety for all, you must adhere to the then-current Corona guidelines. You may only enter the hotel if you have or have had no symptoms (cough, nose cold, fever above 38 degrees and / or tightness symptoms) in the past 24 hours. For all current applicable corona measures click here.

Smoking : All rooms and public areas throughout the hotel are non-smoking (unless otherwise indicated). Therefore smoking on the room and out of the window is not allowed. Violating this smoking ban is sanctioned with a fine of at least €150.

Alcohol and (soft) drugs : Alcohol abuse and trade in and use of (soft) drugs are prohibited. GuestHouse Hotels has a zero tolerance policy.

Noise Pollution: Please do not make noise between 23:00 and 07:00 hours. GuestHouse Hotels has a zero tolerance policy.

Destruction: Inflicting damage and stealing from the room and/or hotel inventory will be charged upon the cause and person personally liable.

Pets: Pets are not allowed in the hotel, with the exception of assistance dogs.

Emergency alarm: If you hear the emergency alarm, follow the instructions described on the flight plan in your room. In case of a false emergency alarm, intentionally caused by a hotel guest, any consequential damages will be charged to the relevant person.

Compliance with House rules : GuestHouse Hotels is entitled to have you leave the hotel at failure to comply with the house rules.

The management is not liable for any theft or loss of your personal property.

All of our reservations are according to the Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UCHCI), unless different stated below. These conditions are binding for everyone that makes use of the services we provide.

For English click here: https://www.khn.nl/uvh-en

For Chinese click here: https://www.khn.nl/uvh-cn

Cancellation policy

Fully flexible

Fully Flexible can be canceled free of charge up to 24 hours before arrival. Cancellations within 24 hours before arrival, 100% of the roomrate will be charged. On the day of arrival we will hold the room until 6 pm for you. To guarantee your booking, we ask you to provide your credit card details via the online check-in. Per person we charge € 3 p.p.p.n. tourist tax.

Pay now and save money

Book our non-refundable rate and save money! 100% of the reservation costs will be debited from your credit card. To guarantee your booking, we ask you to provide your credit card details via the online check-in. In case of a cancellation, no-show or change you will not receive a refund. Do not have a credit card? Then we ask you to transfer the total amount directly to NL78 RABO 0318 0272 16 in name of Hotel de Kroon Kaatsheuvel BV. Per person we charge € 3 p.p.p.n. tourist tax.

GuestHouse Hausordnung

Corona-Richtlinie: Um die Sicherheit für alle zu gewährleisten, müssen Sie die jeweils aktuellen Corona-Richtlinien einhalten. Sie dürfen das Hotel nur betreten, wenn Sie in den letzten 24 Stunden keine Symptome (Husten, Erkältung der Nase, Fieber über 38 Grad und / oder Engegefühlssymptome) hatten. Für alle aktuell geltenden Koronamaßnahmen klicken Sie hier.

Rauchen: Alle Zimmer und öffentlichen Bereiche im gesamten Hotel sind Nichtraucherzimmer (sofern nicht anders angegeben). Auch auf die Zimmer und aus dem Fenster ist rauchen nicht erlaubt  Das Verletzen des Rauchverbots wird mit einer Geldstrafe von mindestens €150  sanktioniert.

Alkohol und (Soft)Drogen: Alkoholmissbrauch und Handel und Konsum von (Soft)Drogen sind verboten. GuestHouse Hotels hat eine Null-Toleranz-Politik.

Lärmbelästigung: Bitte machen Sie keine Lärm zwischen 23:00 und 07:00. GuestHouse Hotels hat eine Null-Toleranz-Politik.

Zerstörung: Schädigung und stehlen das Zimmer- bzw. Hotel Inventar werdet auf der Ursacher und die Person persönlich haftbar in Rechnung gebracht.

Haustiere: Haustiere werden nicht zugelassen, Assistenzhunde sind zugelassen.

Notfall-alarm: Wenn Sie den Notfall-Alarm hören, folgen Sie den Anweisungen, die auf den Flugplan in Ihrem Zimmer beschrieben. Irgendwelche Folgeschäde, im Falle Falscher Alarm, verursacht durch ein Gast, wird zu Lasten der zuständigen Person gebracht.

Die Einhaltung der Hausordnung: GuestHouse Hotels ist berechtigt, bei Nichteinhaltung der Hausordnung Sie das Hotel verlassen zu lassen.

Das Management ist nicht verantwortlich für Diebstahl oder Verlust Ihrer persönlichen Sachen.

Alle reservierungen unterliegen den einheitlichen bedingungen für die hotel- und gaststättengewerbe (uchci), sofern nicht anders angegeben. Diese bedingungen sind für jeden verbindlich, der die von uns angebotenen dienstleistungen in anspruch nimmt.

Alle buchungen warden gemäß der einheitlichen Bedingungen der Hotellerie vollzogen.

https://www.khn.nl/uvh-du

Stornierungsbedingungen

Fully flexible

Fully Flexible kann bis zu 24 Stunden vor Anreise kostenfrei storniert werden. Stornierungen 24 Stunden vor Ankunft werden 100% berechnet. Am Anreisetag halten wir das Zimmer bis 18 Uhr für Sie bereit. Um Ihre Buchung zu garantieren, bitten wir Sie, Ihre Kreditkarteninformationen beim Online-Check-in anzugeben. Pro Person berechnen wir € 3 p.p.n. Kurtaxe.

Jetzt bezahlen und Geld sparen!

Buchen Sie unseren Non-Refundable Rate und sparen Sie Geld! 100% der Reservierungskosten werden von Ihrer Kreditkarte abgebucht. Um Ihre Buchung zu garantieren, bitten wir Sie, Ihre Kreditkarteninformationen beim Online-Check-in anzugeben. Im Falle einer Stornierung, Nichterscheinen oder Änderung erhalten Sie keine Rückerstattung. Haben Sie keine Kreditkarte? Dann bitten wir Sie, den Gesamtbetrag direkt an NL78 RABO 0318 0272 16 im Namen des Hotel de Kroon Kaatsheuvel BV zu überweisen. Pro Person berechnen wir € 3 p.n.

Règles de la maison

Politique Corona: Pour assurer la sécurité de tous, vous devez vous conformer aux directives Corona alors en vigueur. Vous ne pouvez entrer dans l’hôtel que si vous avez ou n’avez eu aucun symptôme (toux, rhume du nez, fièvre au-dessus de 38 degrés et / ou symptômes d’oppression) au cours des dernières 24 heures. Pour toutes les mesures corona actuellement applicables, cliquez ici.

Fumer: Toutes les chambres et parties communes tout au long de l’hôtel sont non-fumeurs. Ca veut dire aussi que vous pouvez pas fumer de fenetre. Avoir enfreint de cette interdiction de fumer est sanctionnée par une amende d’au moins € 150.

L’alcool et les (soft)drogues: L’abus d’alcool et le commerce et l’utilisation de (soft)drogues sont interdits. GuestHouse Hotels a une politique de tolérance zéro.

Pollution sonore: Nous vous prions de ne pas faire de bruit 23:00 et 07:00. GuestHouse Hotels a une politique de tolérance zéro.

Destruction: Infligeant des dégâts et le vol de l’inventaire de la chambre et/ou hôtel serafacturé au moment de la cause et à la personne personnellement responsable.

Alarme d’urgence: Si vous entendez l’alarme d’urgence, suivez les instructions décrites sur le plan de vol dans votre chambre. Dans le cas d’une fausse alerte, intentionnellement causée par le client de l’hôtel, les dommages indirects seront facturé à la personne concernée.

Conformité avec les règles de la maison: GuestHouse Hotels a le droit de vous laisser quitter l’hôtel à défaut de se conformer avec les règles de la maison.

Le Conseil d’administration se tiendra pas responsable de tout vol ou perte de vos biens.

Toutes nos réservations sont soumises aux Conditions Uniformes pour l’Hôtellerie et la Restauration (UCHCI), sauf indication contraire indiquée ci-dessous. Ces conditions sont obligatoires pour tous ceux qui utilisent les services que nous fournissons.

For English click here: https://www.khn.nl/uvh-en

Politique d’annulation

Payer maintenant et économiser de l’argent

Réservez notre tarif non remboursable et économisez de l’argent! 100% des frais de réservation seront débités de votre carte de crédit. Pour garantir votre réservation, nous vous demandons de fournir les détails de votre carte de crédit via l’enregistrement en ligne. En cas d’annulation, de non présentation ou de modification, vous ne recevrez pas de remboursement. Vous n’avez pas de carte de crédit? Ensuite, nous vous demandons de transférer le montant total directement à NL78 RABO 0318 0272 16 au nom du Hotel de Kroon Kaatsheuvel BV. Nous facturons 3 € par personne taxe de séjour.

Fully Flexible

Fully Flexible peut être annulé gratuitement jusqu’à 24 heures avant l’arrivée. Les annulations 24 heures avant l’arrivée, 100% seront facturés. Le jour de votre arrivée, nous garderons la chambre jusqu’à 18 heures pour vous. Pour garantir votre réservation, nous vous demandons de fournir les détails de votre carte de crédit via l’enregistrement en ligne. Nous facturons 3 € par personne. taxe de séjour.